Dorofeev, Dmitry A.

Discomfort during instillation of antihypertensives and ocular surface condition in glaucoma patients

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Dmitry A. Dorofeev, Alexey A. Antonov, Aleksandr V. Gorobets, Elena V. Kirilik, Alexandra K. Safronova, Anton I. Sinitsky, Olga G. Pozdeeva, Yuliya M. Shatrova, Artem Z. Tsyganov
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0407
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0407
PDF File: 

Intravitreal systems for targeted drug delivery to the posterior eye segment: a systematic review

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Elizaveta R. Orlova, Aleksandr V. Gorobets, Dmitry A. Dorofeev, Elena V. Kirilik, Irina V. Kozlova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0213
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0213
PDF File: 

Perimetry criteria for assessing the effectiveness of retinoprotective therapy

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Dmitry A. Dorofeev, Valery P. Erichev, Elena V. Kirilik, Ilya V. Kokorin, Polina A. Rakova, Olga B. Solovieva, Artem Z. Tsyganov, Anastasiya S. Chemyakina, Valery F. Ekgardt
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0109
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0109
PDF File: