Karamnova, Nataliya S.

Hyperuricemia versus lifestyle in men and women of the Russian Federation population

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Sergey A. Maksimov, Svetlana A. Shalnova, Yuliya A. Balanova, Aleksandr D. Deyev, Svetlana E. Evstifeyeva, Asiya E. Imayeva, Anna V. Kapustina, Nataliya S. Karamnova, Galina A. Muromtseva, Oksana P. Rotar, Evgeniy V. Shlyakhto, Sergey A. Boytsov, Oksana M. Drapkina
Article type: 
CID: 
e0214
DOI: 
10.15275/rusomj.2020.0214
PDF File: