Tyurin, Anton V.

Comparative analysis of immunosuppressive therapy effectiveness in COVID-19 patients

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anton V. Tyurin, Karina E. Akhiyarova, Damir A. Valishin, Lidiya D. Sadretdinova, Leonora N. Khusainova, Naufal S. Zagidullin, Khalida K. Gantseva, Valentin N. Pavlov
Article type: 
CID: 
e0312
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0312
PDF File: 

Investigating the role of osteoprotegerin gene polymorphic variants in osteoporosis

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Bulat I. Yalaev, Anton V. Tyurin, Regina I. Mirgalieva, Elza K. Khusnutdinova, Rita I. Khusainova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0101
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0101
PDF File: 

The level of microelements and heterogeneity of joint hypermobility as an endophenotype of undifferentiated connective tissue dysplasia

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Luiza Z. Lukmanova, Rashit A. Davletshin, Rita I. Khusainova, Anton V. Tyurin
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0106
DOI: 
10.15275/rusomj.2020.0106
PDF File: