hypertension

Periodontal health and cardiovascular risk factors in adolescents with high blood pressure

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anna V. Pogodina, Larisa R. Kolesnikova, Olga V. Valyavskaya, Liliya V. Zurbanova, Lyubov V. Rychkova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0406
DOI: 
10.15275/rusomj.2019.0406
PDF File: 

Loads on small muscle groups as a risk of hypertensive conditions

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Olga G. Kourova, Yuri I. Koryukalov, Tatyana V. Popova
Article type: 
CID: 
e0407
DOI: 
10.15275/rusomj.2017.0407
PDF File: 

Objectives and design of Russian Registry of Hypertension, Coronary Artery Disease, and Chronic Heart Failure

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Vladimir I. Gridnev, Anton R. Kiselev, Olga M. Posnenkova, Yulia V. Popova, Natalya V. Lazareva, Olga A. Belova, Svetlana V. Romanchuk, Mikhail D. Prokhorov, Pavel Ya. Dovgalevsky, Elena V. Oshchepkova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0201
DOI: 
10.15275/rusomj.2017.0201
PDF File: