quality control

Objectives and design of Russian Registry of Hypertension, Coronary Artery Disease, and Chronic Heart Failure

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Vladimir I. Gridnev, Anton R. Kiselev, Olga M. Posnenkova, Yulia V. Popova, Natalya V. Lazareva, Olga A. Belova, Svetlana V. Romanchuk, Mikhail D. Prokhorov, Pavel Ya. Dovgalevsky, Elena V. Oshchepkova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0201
DOI: 
10.15275/rusomj.2017.0201
PDF File: