grape processing products

Biological effects of grape polyphenols processing products in experimental metabolic syndrome

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anatoliy V. Kubyshkin, Iryna I. Fomochkina, Yuriy A. Ogai, Yuliana I. Shramko, Leonid L. Aliev, Denis V. Chegodar, Inna V. Chernousova
Article type: 
CID: 
e0405
DOI: 
10.15275/rusomj.2018.0405
PDF File: 

hcs777