ambulatory blood pressure monitoring

Periodontal health and cardiovascular risk factors in adolescents with high blood pressure

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anna V. Pogodina, Larisa R. Kolesnikova, Olga V. Valyavskaya, Liliya V. Zurbanova, Lyubov V. Rychkova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0406
DOI: 
10.15275/rusomj.2019.0406
PDF File: