alcohol consumption

What is hidden behind the gender differences of carotid atherosclerosis?

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Oleg V. Gaisenok
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0203
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0203
PDF File: 

Hyperuricemia versus lifestyle in men and women of the Russian Federation population

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Sergey A. Maksimov, Svetlana A. Shalnova, Yuliya A. Balanova, Aleksandr D. Deyev, Svetlana E. Evstifeyeva, Asiya E. Imayeva, Anna V. Kapustina, Nataliya S. Karamnova, Galina A. Muromtseva, Oksana P. Rotar, Evgeniy V. Shlyakhto, Sergey A. Boytsov, Oksana M. Drapkina
Article type: 
CID: 
e0214
DOI: 
10.15275/rusomj.2020.0214
PDF File: