obstructive sleep apnea

Functional condition of inspiratory muscles in obstructive sleep apnea patients

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anastasia I. Miroshnichenko, Adel K. Kunarbaeva, Konstantin M. Ivanov, Igor V. Miroshnichenko, Evgeniy E. Achkasov, Sergey A. Bondarev, Eduard N. Bezuglov, Alexey A. Popov, Leonid A. Gridin, Dmitry Yu. Butko
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0108
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0108
PDF File: 

Circadian melatonin secretion in obese adolescents with or without obstructive sleep apnea

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Olga N. Berdina, Irina M. Madaeva, Svetlana E. Bolshakova, Maria V. Tsykunova, Leonid F. Sholokhov, Maria A. Rashidova, Olga V. Bugun, Lyubov V. Rychkova
Article type: 
CID: 
e0402
DOI: 
10.15275/rusomj.2020.0402
PDF File: 

hcs777 hcs777 hcs777