low anterior resection syndrome

Risk factors for major low anterior resection syndrome: meta-analysis and systematic literature review

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Evgeny A. Khomyakov, Islam O. Nafedzov, Oksana Y. Fomenko, Mikhail V. Alekseyev, Sergey A. Frolov, Stanislav V. Tchernyshov, Evgeny G. Rybakov
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0113
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0113
PDF File: