mucin

Stimulation of neutrophil oxidative burst by calcium phosphate particles with adsorbed mucin

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Elena V. Mikhalchik, Olga P. Boychenko, Alexander P. Moskalets, Olga V. Morozova, Dmitry V. Klinov, Liliya Yu. Basyreva, Sergey A. Gusev, Oleg M. Panasenko, Lyubov Yu Filatova, Nadezhda G. Balabushevich
Article type: 
CID: 
e0428
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0428
PDF File: