metabolically neutral obesity

Metabolically neutral obesity: terminology, prevalence, and meaning

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Dmitry Yu. Serdyukov, Alexander V. Gordienko, Daniel A. Sokolov, Vladislav T. Dydyshko, Igor I. Zhirkov
Article type: 
CID: 
e0309
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0309
PDF File: