viability

Predicted oxaloacetate activity, gene expression and viability of human dermal fibroblasts

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Nataliya A. Kolotyeva, Larisa V. Limareva, Frida N. Gilmiyarova, Violetta V. Boltovskaya, Pavel V. Ilyasov, Oksana A. Gusyakova, Vasily V. Remizov
Article type: 
CID: 
e0405
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0405
PDF File: