youths

Epidemiology of thermal hand injury in children and youths in Russia and abroad

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
German V. Medvedev, Margarita A. Zhogina, Lubov A. Rodomanova, Olga Yu. Timirbaeva, Yaroslav. N. Proshchenko, Anna M. Auglis, Lev I. Morozov, Svatoslav M. Glukhov, Ilya A. Faryshev, Natalia A. Schneider
Article type: 
CID: 
e0219
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0219
PDF File: