children

Epidemiology of thermal hand injury in children and youths in Russia and abroad

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
German V. Medvedev, Margarita A. Zhogina, Lubov A. Rodomanova, Olga Yu. Timirbaeva, Yaroslav. N. Proshchenko, Anna M. Auglis, Lev I. Morozov, Svatoslav M. Glukhov, Ilya A. Faryshev, Natalia A. Schneider
Article type: 
CID: 
e0219
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0219
PDF File: 

COVID-19 and recurrent respiratory infections in children of Kazakhstan

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Adil Zhamankulov, Rafail Rozenson, Marina Morenko, Kseniya Shnayder, Ulzhan Akhmetova, Alina Tyo
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0104
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0104
PDF File: 

Radiological assessment of surgical treatment results in children and adolescents with pectus excavatum: medium-term results of 75 cases

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Sh.K. Khakimov, I.Yu. Khodjanov, Yu.M. Khodjibekova, Kh.A. Kasymov
Article type: 
CID: 
0308
DOI: 
10.15275/rusomj.2014.0308
PDF File: 

https://162.0.231.160