wound-healing activity

Wound healing activity of extract of Gratiola officinalis in vivo

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Artyom M. Mylnikov, Dmitry A. Mudrak, Nikita A. Navolokin, Yulia A. Khramova, Alla B. Bucharskaya, Natalya V. Polukonova, Galina N. Maslyakova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0413
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0413
PDF File: